Podziały nieruchomości

Najczęściej podział nieruchomości ma na celu wydzielenie działki pod planowaną zabudowę tj. działki, której wielkość, kształt i dostęp do drogi publicznej pozwalają na zabudowę z zachowaniem wymaganych przepisami odległości m.in. od granic działki. Podziału można dokonać również celu: zniesienia współwłasności, powiększenia nieruchomości sąsiedniej, wydzielenia drogi wewnętrznej.

Wykonanie ww. usługi obejmuje:
  • doradztwo w zakresie możliwości dokonania podziału działki, ograniczeń prawnych oraz konsekwencji realizacji danej koncepcji podziału
  • sprawdzenie przeznaczenia oraz ustaleń dotyczących podziału działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
  • przeanalizowanie istniejących materiałów geodezyjnych i kartograficznych dotyczących granic dzielonej działki
  • zbadanie stanu prawnego nieruchomości podlegającej podziałowi
  • opracowanie wstępnego projektu podziału (koncepcji podziału)
  • przyjęcie na gruncie granic nieruchomości podlegającej podziałowi
  • opracowanie dokumentacji technicznej oraz mapy z projektem podziału
  • doradztwo w zakresie dalszych czynności (np. związanych z transakcją kupna-sprzedaży wydzielonych działek, zamiany, ustanowieniem służebności gruntowych)
geodeta Łącko, Stary Sącz